Diaita-express.com


Κεφίρ το ποτό της υγείας

Χρήσιμες συνδέσεις:
-Ανανεώστε η κατοχυρώστε internet domain names μόνο με 7,5 € / μήνα

-Δείτε την υγρασία των φυτών σας και βρείτε εύκολα κάθε πότε θέλουν πότισμα.
Το moisture meter μεγαλώνει υγιή φυτά.


-Ταχυγνωριμίες

-Βότανα Κρήτης
KNOSSOS HERBS
Αντωνίου 8
Γαλάτσι
ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
Τηλ.2102135560


ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ
Δοκιμάστε τώρα τον υγιεινό καφέ που προστατεύει την υγεία σας.

Οικιακή αποτρίχωση
Αγοράστε σήμερα το καλύτερο μηχάνημα για μόνιμη αποτρίχωση και απαλλαγείτε απο δυσοσμίες, ιδρώτα και περιττή τριχοφυΐα.
Βότανα: Παράγοντες που επηρρεάζουν την ποιοτική και ποσοτική απόδοση των φυτών

Βότανα-Φυτά / Υποκατηγορία: Επεξεργασία βοτάνων

Ή Συγκομιδή.
Είναι φανερό ότι ή συγκομιδή των θεραπευτικών φυτών πρέπει νά γίνεται τή στιγμή πού τό φυτό έχει αποκτήσει τό μέγιστο των επιθυμητών ίδιοτήτων του.
Γιατί βέβαια οί θεραπευτικές ιδιότητες ολόκληρου του φυτου ή τμήματος του σχηματίζονται κατά τήν ανάπτυξη τοΰ φυτου, σέ ώρισμένα στάδια αναπτύξεως.
"Ετσι, εάν ή ανάπτυξη και απόδοση του φυτου δέν έπηρεάζοντο από διαφόρους παράγοντες, θά ήταν αρκετή μιά σχετική οδηγία πού είναι βγαλμένη από τήν πείρα.
Όμως τά πράγματα δέν έχουν έτσι, γιατί διάφοροι συντελεσταί (δπως και ή μή έγκαιρος συγκομιδή πού μεταβάλλει τό αποτέλεσμα) επηρεάζουν λίγο ή πολύ τήν ανάπτυξη και ρυθμίζουν τό σχηματισμό τών ενώσεων πού θά αποδώσουν τίς ώρισμένες ιδιότητες του φυτου.
Τό κλίμα.
— Γενικό και τοπικό —.
Ή επίδραση του κλίματος γίνεται φανερή αν λάβουμε υπόψη μας δτι φυτά μονοετή ή διετή μπορουν νά μεταβληθούν σέ πολυετή μέ τήν αλλαγή του κλίματος προς τό θερμότερο — μεταφορά φυτών άπό τά βορειότερα στά νοτιώτερα —.
Τά φυτά της οικογενείας τών Χειλανθών — αν εξαιρέσουμε τή Μέντα πού υπάγεται σ' αυτή τήν οικογένεια — στις θερμές Χώρες είναι πιο πλούσια σέ αιθέριο έλαιο.
Τό Άκόνιτο (βλ.λ.) τό ορεινό, είναι πιο δραστικό άπό εκείνο τής πεδιάδος.
Πιό γενικά, τά φυτά τών θερμών χωρών είναι πιό πλούσια σέ δραστικά υλικά άπό εκείνα τών ψυχρών Χωρών.
"Ετσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα δτι κάθε φυτό πρέπει νά τό συγκομίζουμε στον τόπο του, εκτός άν έχη έγκλιματισθή άπό μακροχρόνια καλλιέργεια ή άν τό φυτό μεταφερθή γιά καλλιέργεια σέ παρόμοιο τόπο μέ εκείνον στόν όποιο γεννήθηκε.
Τό έδαφος.
Είναι γνωστό δτι τά παραθαλάσσια μέρη παρουσιάζουν τήν ανάπτυξη ώρισμένων φυτών (ώρισμένη χλωρίδα) σύμφωνα μέ τή σύσταση του εδάφους.
Αυτό συμβαίνει γιατί τό κάθε είδος φυτου έχει τίς απαιτήσεις του ώς προς τή «φυσική σύσταση» του εδάφους καί ως πρός τά θρεπτικά γιά τό φυτό χημικά συστατικά του.
"Ετσι βλέπουμε δτι ώρισμένα φυτά φυτρώνουν σέ εδάφη πού έχουν αρκετό ασβέστιο (δπως είναι ή παπαρούνα, καί διάφορα αρωματικά), ένώ ή Σαπωνάρια , τό Τουσσιλάγκιο εΰδοκιμοΰν σέ εδάφη άργιλοαμμώδη.
Ή Αγριάδα, ή φτέρα, σέ εδάφη πυριτικά, καί ανάλογα — γενικώτερα — μέ τό κατά πόσο τό έδαφος είναι υγρό ή στεγνό.
Σέ εδάφη υγρά τά αρωματικά φυτά χάνουν τό άρωμα τους καί μπορεί νά καταλήξουν ακόμη καί σέ δηλητηριώδη.
Ή Βαλεριάνα σέ χαμηλά ύγρά εδάφη χάνει τίς Ιδιότητες της κ.ο.κ.

Ή ηλικία του φυτου.
Τά νεαρά φυτά δέν περιέχουν τά συστατικά πού πρέπει, ένώ τά προχωρημένης ηλικίας βρίσκονται σέ μειονεκτική κατάσταση.
Πιο γενικά, οί στιγμές πριν τήν καρποφορία είναι οί καταλληλότερες γιά τήν συγκομιδή.
Ή υγεία του φυτου.
Οί φυτικές ασθένειες και παθήσεις μεταβάλλουν πολύ τή σύνθεση του φυτου.
Γιά τό λόγο αυτό πρέπει νά συλλέγωνται μόνο τά τελείως υγιή φυτά.
Ή ατμοσφαιρική κατάσταση.
Τά φυτά πού μαζεύονται μέ καιρό ξηρό και ζεστό, διατηρούνται πολύ καλύτερα.
Όταν δέ χρησιμοποιηθούν φρέσκα είναι πιο δραστικά.
Ή καλλιέργεια.
Ότι ή καλλιέργεια τών φυτών έχει σημαντική επίδραση πάνω στις ιδιότητες τών θεραπευτικών φυτών είναι πράγμα γνωστό, άλλά και εύκολα αντιληπτό.
Είναι τόση ή επίδραση της καλλιέργειας ενός φυτου πού είναι αυτοφυές, ώστε Ινα φυτό πού έχει αγκάθια στή φυσική βλάστηση του δταν καλλιεργηθή μπορεί νά χάση τά αγκάθια του.
Ώρισμένα φυτά πού ζουν ένα χρόνο μέ τήν καλλιέργεια και τήν προστασία τους άπό τό κρύο, μεταβάλλονται σέ φυτά διετή.
Φυτά πού στή φύση έχουν δυνατό άρωμα ή δριμεία γεύση, μέ τήν καλλιέργεια χάνουν ένα μέρος άπό τις ιδιότητες τους αυτές — χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ή περίπτωση του πικρου ραδι-κιοΰ, πού μέ τήν καλλιέργεια του γίνεται πολύ λιγότερο πικρό.
Φυτά μέ δραστικά συστατικά — όπως είναι ή Ντιτζιτάλις — μέ τήν καλλιέργεια τους γίνονται λιγώτερο ή πολύ λιγώτερο δραστικά.
Άλλά συμβαίνει και τό αντίθετο, γιά ώρισμένα φυτά, δπως είναι τά φυτά της οικογένειας τών Σταυρανθών (π.χ.
τό Κάρδαμο), πού μέ τήν καλλιέργεια τους εντείνονται οί ιδιότητες τους.
Και ακόμη όπως είναι πολλά φυτά της οίκογενείας τών Σκιαδανθών μέ αρωματικές ιδιότητες — π.χ.
ό "Ανιθος — πού μέ τήν καλλιέργεια τους γίνονται πιό άρωματώδη.
Αρθρο: Βότανα: Παράγοντες που επηρρεάζουν την ποιοτική και ποσοτική απόδοση των φυτών

Κατηγορία: Βότανα-Φυτά

Υποκατηγορία: Επεξεργασία βοτάνων

Σχετικά άρθρα:
Βότανα: Παράγοντες που επηρρεάζουν την ποιοτική και ποσοτική απόδοση των φυτών
Βότανα: Πότε πρέπει να γίνεται η συγκομιδή των φυτών
Βότανα: Τι πρέπει να έχουμε υπ'όψιν μας για την αποξήρασνη και διατήρηση των φυτών
Βότανα: Βασικά παρασκευάσματα
Βότανα: Κισσός (Hedera Helix)Κοινοποιήστε το άρθρο: στο Facebook, το tweeter κ.α. social media.

Categories:


AA - ΕρωταπΑντήσεις
Diet tips
Yγιεινή διατροφή
Άρθρα
Αρχαία Ελληνική Διατροφή
Βελτίωση του πεπτικού συστήματος
Βότανα θεραπείες
Βότανα κατάλογος
Βότανα πληροφορίες
Βότανα-Φυτά
Διαιτα atkins
Δίαιτα express
Δίαιτα orac
Δίαιτα Scardale
Δίαιτα South Beach
Δίαιτα ανάλογα με τον τύπο αίματος σας
Δίαιτα και Χοληστερίνη
Δίαιτα σύμφωνα με το αίμα σας
Δίαιτα της ζώνης
Δίαιτα Ωμέγα
Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι-Συγγραφείς
Διατροφή
Διατροφή Διαβήτης
Διατροφή του παιδιού
Διατροφή: Πρόληψη ασθενειών
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
Ιπποκράτης περι διαίτης
Καταστάλαγμα Γνώσης
Μυστικά
Παιδική παχυσαρκία
Συμπληρώματα διατροφής
Συνταγές
Τροφές διαχωρισμός
Τροφές κατάλογος
Τρόφιμα: Οσα δεν ξέρεις...
Υγεία και μακροζωία
Υγιεινά ποτά

 
Diaita-express.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names